Macaulay2 » Documentation
Packages » OIGroebnerBases > isZero(VectorInWidth)
next | previous | forward | backward | up | index | toc

isZero(VectorInWidth) -- check if an element of a free OI-module is zero

Synopsis

Description

Checks if an element of a free OI-module is zero.

i1 : P = makePolynomialOIAlgebra(2, x, QQ);
i2 : F = makeFreeOIModule(e, {1,2}, P);
i3 : installGeneratorsInWidth(F, 3);
i4 : f = x_(1,2)*x_(1,1)*e_(3,{2},1)+x_(2,2)*x_(2,1)*e_(3,{1,3},2)

o4 = x  x  e    + x  x  e
   1,2 1,1 3,{2},1  2,2 2,1 3,{1, 3},2

                       6
o4 : (QQ[x  , x  , x  , x  , x  , x  ]) in width 3
     2,3  2,2  2,1  1,3  1,2  1,1
i5 : isZero f

o5 = false
i6 : isZero(f-f)

o6 = true

Ways to use this method: