Macaulay2 » Documentation
Packages » OIGroebnerBases > isZero
next | previous | forward | backward | up | index | toc

isZero -- check if a free OI-module is zero

Synopsis

Description

Checks if a free OI-module is the zero module.

i1 : P = makePolynomialOIAlgebra(2, x, QQ);
i2 : F = makeFreeOIModule(e, {1,2}, P);
i3 : G = makeFreeOIModule(d, {}, P);
i4 : isZero F

o4 = false
i5 : isZero G

o5 = true

Ways to use isZero :

For the programmer

The object isZero is a method function.